هــاك بــۆ كـورد
ke dazani site drust bkat - وه‌شانی چاپكردن

+- هــاك بــۆ كـورد (http://h4kurd.com/h4kurd)
+-- به‌ش: --== Programming & Source Code ==-- (http://h4kurd.com/h4kurd/forum-50.html)
+--- به‌ش: دروست كردنی مالپه‌ر (http://h4kurd.com/h4kurd/forum-51.html)
+--- بابه‌ت: ke dazani site drust bkat (/thread-124411.html)ke dazani site drust bkat - twana gardi - 10-08-2019

ke la sait azane pewistyman ba sayteka drusti bkain ba nrxeki gunjaw


RE: ke dazani site drust bkat - john_sevar - 10-11-2019

سایت بۆ چی ؟ من دەتوانم


RE: ke dazani site drust bkat - twana gardi - 10-18-2019

taybata ba hali kar